728 x 90

ارجگذاری از مسحورجمال

ارجگذاری از مسحورجمال

شصت وهشتمين زاد  روز  هنرمندی که پنجاه سال عمرش  باهنر موسیقی سپری شد! محفل ارجگذاری از مسحورجمال بانی  موسیقی حماسی در افغانستان چگونه گذشت؟ بنابرفراخوان اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان و ابتکار بشير دژم به تاريخ 19 می سالروان به مناسبت زاد روز جليل احمد مسحورجمال يکتن از پيشکسوتان هنرموسيقی محفل شانداری در هوتل Le palais  واقع شهر اسن جمهوری

شصت وهشتمين زاد  روز  هنرمندی که پنجاه سال عمرش  باهنر موسیقی سپری شد!

محفل ارجگذاری از مسحورجمال بانی  موسیقی حماسی در افغانستان چگونه گذشت؟

بنابرفراخوان اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان و ابتکار بشير دژم به تاريخ 19 می سالروان به مناسبت زاد روز جليل احمد مسحورجمال يکتن از پيشکسوتان هنرموسيقی محفل شانداری در هوتل Le palais  واقع شهر اسن جمهوری فدرال آلمان برگزارشد.
 در اين همايش فرهنگی تا دوصد تن از هنر پروران، فرهنگيان، اهل علم ودانش، شاعران، نويسنده گان واهل هنروموسيقی، تياتر و سينما با خانواده های شان گردهم آمده بودند، برجسته گی محفل درحضور شخص مسحورجمال و جمعی از خانواده وياران ودوستداران اين هنرمند حماسه سرا بود که به شکوه برنامه افزوده بود.
مهمانان که درجريان يک ماه برای شرکت دربرنامه از کشورهای انگلستان، دنمارک، هالند، فرانسه، بلجيم وآلمان علاقمندی نشان داده بودند با گرمی از ساعت 4 و30 تا 6 پذيرايی و در سالون زيبا ومجلل هوتل که قبل از آن با شعار اتحاديهء هنرمندان موسيقی وسمبول اين اتحاديه مزين شده بود اخذ موقع نموده وبا صرف چای و نوشابه ازخسته گی های منزل دور کاستند.
سپس طبق سناريوی آماده شده که کاپی آن بالای ميز ها گذاشته شده بود، بعد از جابجايی کمره های فلمبرداری تنوير فلم وفرزان فلم  با مراسم ويژه وهنرمندانه به وسيلهء بصير حيدر يکتن از کارگردانان وهنرپيشه گان مؤفق سينما از استاد مسحور جمال دعوت بعمل آمد تا به تالار تشريف آورده وبه جايگاه ويژه جلوس نمايند.  در اين هنگام همه شرکت کننده گان به پا ايستاده واز هنرمند مردمی با کف زدنهای ممتد استقبال وپذيرايی نمودند. مسحورجمال درحالی که بشير دژم درکنار ش بود به احساسات حضار پاسخ گفته وبا ادای سلام خيرمقدم گفت، همچنان بشير دژم منحيث مهماندار ازگرمی دوستان استقبال وسخنانی دربابت تدوير محفل  و چه  گونه گی تدوير آن بيان داشت.

سپس بانو سوما نوری واصل گرداننده گی برنامه را به عهده گرفته وباسخنان شيرين چنين گفت:

“نخست سلام و عرض ادب  دارم حضور همهء فرهنگیان و فرهیخته گان عزيز! زیباترین گل ها را مقدم قدم های تان مينمايم.

به محفل ارجگزاری و زاد روز خجستهء جليل احمد مسحور جمال خوش آمديد وصفا آورديد. مسحور جمال عزيز، امیدواریم همواره گل وجود تان بر شاخسار حیات جلوه گر باشد و ازبارگاه حق برایتان سال های سال عمر با عزت  و صحت و سلامت خواستاریم. زاد روزتانرا به نماينده گی از گرداننده گان برنامه ازصميم قلب شاد باش ميگويم.

وی افزود:

 “دوستان گرامی ، محترم مسحور جمال با واژه استاد محتاطانه برخورد مينمايد، از وی بار ها با شکسته نفسی شنيده شده است : (هرگاه اين واژه استاد به ارتباط معلم بودنم در ليسه حبيبيه باشد ،باکی ندارد، اما از نگاه موسيقی  من هنوز اين لقب را شايسته خود نمی دانم). بهرحال امروزه نام جليل احمد مسحورجمال با لقب استاد پيوند خورده است واجازه دهند که در اين محفل بزرگداشت از شخصيت هنری شان اين واژه را به هردومعنا به کارگيريم.

 دوستان ومهمانان گرامی؛  

اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان  در بيرون  از مرز با سر پرستی محترم بشير دژم به همياری نهاد ها، اتحاديه ها وانجمنهای مماثل در اروپا وشخصيتهای مستقل فرهنگی عشق واحترام را فراموش نکردند وبخاطر گراميداشت وارج گزاری از شخصيت والای اين هنرمند شايسته ومحبوب شب خاطره ها با مسحور جمال را به بهانه 68 مين زاد روز شان فرا خواندند و خواستتند اين محفل را درجمع شما عزيزان برگزارکنند.
آری! امشب ما به خاطر گراميداشت از استاد مسحورجمال بزرگ گردهم آمده ايم. مسحورجمال به وسیله ترانه‌های ماندگاروکارنامه پربرگ وبارهنری اش درقلب همه جا و ریشه دارد.”

سپس از بشير دژم سرپرست اتحاديهء هنرمندان موسيقی دعوت بعمل آورد تا سخنان اساسی اتحاديه را درقبال شخصيت مسحور جمال بيان نمايد:

 بشير دژم ضمن سخنان خيرمقدم دربخشی از پیامش افزود: اين همايش تداوم تجليل وارجگذاری آنعده از هنرمندان موسيقی ما ست که عُمر پربار شانرا در راه خدمت به هنرموسيقی وقف نموده اند. آنهايی که  هنوزهم ميخواهند برای غنای اين هنر پربها به کاروتلاش خسته گی نا پذير ادامه دهند.”

وی ادامه داد: ” بياييد با چنين گردهم آيی ها ازيکسو هنرمندان وپيشکسوتان فرهنگ مان را که گلهای سرسبد ميهن ما اند ارج گزاريم وازجانبی اين نواها را به گوش تک تک هموطنان برسانيم ،به گوش آنهايی که موسيقی وهنررا حرام ومباح میدانند ويا به هنر وهنرمند به ديدهء حقارت واستهزا مینگرند. بياييد که مشعل هنر را با ياد آوری های اين چنينی ازپيشگامان اين عرصه فروزان وجاودانه نگهداريم.” وی هنگام سخنرانی همه جانبه، به شعار(کتیبهء )  نام  اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان که به خط زيبای نستعليق  به وسيله کبير امير خوشنويسی شده   ودرچهار  پارچه، نسبت طولانی بودن نصب شده بود نگاهی انداخته و در ميان واژه های هنرمند واتحاديه وموسيقی وافغانستان  فاصله های تخنيکی ايجاد شده را معیار قرارداده ، گفتار حقيقی وطنز آميزی را بيان داشت، که حضار را متوجه رسالت سازمانهای اجتماعی ساخت وآن چنين بود: “دوستان گرامی می بينيد که ميان ( اتحادیه و هنرمندان وموسیقی وافغانستان)  دراین لوحه شعار گونهء ما فاصله  هایی وجود دارد ، من آنرا قصداً نخواستم رفع کنم ، زيرا چنين فاصله ای درعمل وجود دارد، من رسالت خود ورهبری اتحاديهء هنرمندان موسيقی ميدانم که فاصله ها ميان اتحاديه وهنرمندان موسيقی وهم فاصله ای که بنابر ديدگاههای  متحجرانه ميان  موسيقی وافغانستان کنونی به ميان آمده است ، باييست برداشته شود، اين کار را ما رسالت ووجيبه بزرگ  رهبری اتحاديه ءهنرمندان موسيقی می دانيم. (تفصيل سخنرانی وپيام بشير دژم با گزارش ضميمه است).

بعد زلمی رزمی رييس شورای مهاجران افغان در آلمان ضمن ابراز امتنان از بشيردژم افزود:

“به دور ازمجامله ها و تعارفات مرسوم میتوان گفت که جلیل احمدمسحورجمال نه تنها به عنوان یک آوازخوان، کمپوزیتور و آهنگساز بیش از نیم قرن ازحیات پربارخود را وقف خدمت به هنرموسیقی کشورکرده که حاصل کارش روبروی ما است، بلکه او هنرمندی است متعهد، آگاه، با درک و بااحساس، و با شخصیت که بخوبی میداند چيزىكه آوازخوان را شايسته ى لقب “هنرمند” ميسازد رسالتمندى اوست كه از سواد و آگاهى بدست ميايد. وی لوح تقديری به استاد مسحور جمال تقديم داشت که با گرمی پذيرفته شد. ( تفصيل پيام درضميمه است)

سپس از ولی محمد شاهپور رييس اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند دعوت بعمل آمد تا پيام وگفتنی های شانرا بيان دارد. وی ضمن  صحبت شفاهی از برگزاری چنين برنامه قدردانی نموده افزود که: اتحاديهء ما بادرک وجايب هنر پرورانه خويش رسالت خود ميداند که ازچنين شخصيت والای هنر موسيقی نه به گفتار بلکه درعمل وبا شايسته گی لازم آن قدردانی نمايد، وی درقسمتی از سخنانش از ناهيد صديق علومی سکرتر مسوؤل وشماری از هييت اجراييه اتحاديه سراسری هالند خواست تا با وی يکجا آوارد فرهنگی ( هنرمند شايستهء مردم ) را همراه با اعتبار نامه اين جايزه فرهنگی ولوح تقدير اتحاديه به محترم مسحورجمال تقديم وتفويض دارند.

همچنان دربخش ديگرازخانم ناهيد صديق علومی به نماينده گی از هييت مديره فصلنامهء بانو دعوت بعمل آمد تا پيام کانون فرهنگ افغان دراتريش، انجمن همبسته گی با مهاجرين افغان دراروپا وفصلنامه بانو را که به  امضای آقای غوت الدين مير مواصلت نموده بود، قرائت نمايد، وی  با خوانش پيام لوح تقدير اين نهاد ها را به مسحورجمال وتقديرنامه فرهنگی را به بشير دژم به خاطر برگزاری محفل تفويض داشت.
سپس فراز های از پيامهای وارده به وسيله  کبير امير قرائت شد که در آن پيام شورای افغانان مقيم دنمارک وشماری از شخصيتهای فرهنگی وسياسی گنجانيده شده بود. ( فراز های پيامها ضميمه گزارش است.)

همچنان خانم مژگان ساغر شاعر ودکلماتور شيرين کلام سروده ای با زبيايی خاص در وصف استاد مسحورجمال خواند که با گرمی استقبال شد( سروده ضميمه است)

دربخش ديگر مراسم قطع کيک زاد روز مسحورجمال با آهنگ وموسيقی به ترتيبی اجراء شد که نخست کيک بزرگ مزين با فوتو و تاريخ وسال تولد استاد با اجرای موزيک تولدت مبارک داخل تالار شد که با گرمی پذيرایی گرديد. آهنگ تولدت مبارک را با تون های سه صدایی احمد جاوید، عمر رسولی و عمر بهادر به همکاری شفیق خانزی  بصورت مشترک اجرا کردند که با کف زدنهای پیهم بدرقه شد، در اينجا گرداننده گی را بشير دژم بعهده گرفته نخست از بانو شیما دژم وبعد  از بانو ملکه جمال همسر استاد دعوت بعمل آورد تا در قطع کيک  استاد را همرايی کنند. دراينجا دسته دسته از دوستان، هنر پروران و فرهنگيان به مصافحه وادای تبريکی آمده وعکسهای ياد گاری گرفته وشماری(تا جایی که درحافظه مانده، زيرا تصاويرهنوزبدسترس نيست) ازجمله صديق رهپو، فاميل صابر شيرزوی، فامیل حميد برنا، داکترعبدالله نايبی، اسد کشتمند، فاميل صديق وفا،فاميـــــل زلمی جهش، فاميل سميع سپهر،علی احمدصارم وشيراحمد صارم، فاميل  داکترنثارصديقی، سرور زهتاب، پروفيسورجوان یوسف ، اسحق جهش، مهرانگيز ساحل، اميليا سپارتک، نجيبه هوتکی، شريف فولاد، آصف خرمی، انجنير سلطان عزيز، عبدل محمد کارورز ، فاميل شاهپور شکسته طهماس ، فاميل ظهیر جمشید، ، فاميل کبیر امیر، بانو رویا دوست ، بصیر حیدر ، فاميل کنشکا واصل ، استادعمر ، اکبر بهادر ، بانومریم طهماس،عمر فیض، حمیدرویا،  جلال،اسحق جهش ، آصف معروف ، فاميل بهادر فضلی ، احمد ولی و بانومژگان ساغر،یار محمد آراشید ،ذبیح الله بشردوست، داکتر فرید زیوری، حبیب،داکتر ضیاء ،ابراهیم توخی ،  مرغلره توخی ، ولی محمد شاهپور،عبدل ستانکزی ، شريف شريفی سالار، انجنيرصدیق شریفی ،واسع عمر، اکبر طاهری ، فامیل حمیدی ،کریم پوپل و محمد مختار، محترم قدوس ، فامیل هدفمند، حسین آقاجوادی ، فرید نظری ، محترم اصیل ، محترم فرقان  و تنی چند که با مسحور جمال خاطراتی داشتند سخنان فشرده ای بيان داشتند ويا از نزديک مصافحه ومراتب شادباش شانرا به مناسبت سالگرد مسحورجمال بيان داشتند. همچنان به تعقیب آن اعضا ی فامیل استاد منجمله خواهران وفرزندان شان و متباقی حاضران محفل باالنوبه دریک صف صمیمانه به پا ایستاده بودند و هریک با استاد جمال وخانم شان مصافحه میکردند وپیوسته تبریکی میدادند، در اين  جا قابل ياد آوری است که انجنير يعقوب بهروز به نماينده گی ازفاميل مسحور جمال در سازماندهی وفراخوانی محفل دوشادوش اتحاديه هنرمندان قرار داشت واز هيچگونه بذل مساعی دريغ نکرد. قرار ی که کمره ها ی محفل این جریان را ثبت کرده اند حدوداً بیشتر از 45 دقیقه را صِرف مصافحه وادای تبریکی دربرگرفته است. 

متعاقباً  بشیر دژم  از استاد تقا ضا کرد که چند آهنگی از ساخته ها ی شانرا اجرا دارند:

استاد  مسحور جمال خطاب به حاضران محفل با عرض  پوزش وعذر خواهی از مریضی ای که باتخریش گلوی شان را بطه داشت  تاسف کرده وازهمه مهمانان برای  اینکه نمی  تواند  آهنگهایی لایف خویش را اجرا کند  معذرت خواستند   در حالیکه محترم اصیل عالمی  یکی ازنوازنده گان ماهر نیز از کشور هالند برای همکاری در قسمت نواختن طبله  با استاد تشریف اورده بودند  .استاد از مهمانان اجازه خواستند تا با استفاده از یک سی دی  آهنگهای جدید شان را  که درین اواخر آماده ثبت ویدیویی ساخته اند  با هم ویکجایی بشنوند  متعاقباً استاد در باره هرآهنگ وشعر وکمپوز های خویش معلومات مختصری ارایه نموده از احمد جاوید  هنرمند محبوب  که درعین زمان درین محفل مسوؤلیت سیستم سوند وتخنیک را عهده داربود،  تقاضا کرد،تا بخشی از  آهنگ را  از طریق ميکسر عمومی محفل به حاضران درتالار بشنوانند  که در عین زمان استاد یکی از خاطرات سفر هنری شان را درکشور ایران که  با  زنده ياد رهی معیری شاعر وغزل سرای معاصر زبان پارسی  ملاقات داشتند ومجموعه شعری ایشان را طور تحفه بدست آورده بودند  برای مهمانان قصه کردند و یکی از همان اشعار را که از مجموعه شعری  معیری بود به حضار شنواندند، ضمن آن خاطره ای در باره مشکلی  که با رباب استاد مرحوم محمد عمر سلطان رباب در آن کشور رخ داده بود  با زیبایی  بیان داشتند که با کف زدنهای ممتد مهمانان  مواجه شد.(این خاطره استاد همزمان باختم محفل از طریق ثبت در کمره های دستی  در یکی از محبوبترین صفحه های فیسبوکی بنام “خاطره ها” که توسط انجنير فوادپامیری ایجاد وبا یک بورد مسلکی اداره میگردد  پخش شده و با صدها کومنت تبریکی وشادباشها مواجه شد.)  استاد مسحور جمال بعداز پيشکش چند آهنگ دری یکی از آهنگهای پشتو  را نیز به بحث گرفتند و همان پارچه مشهور(په لویو غرو باندی راتاوشه طوفانونه ) را به صدای خود شنواندند که با کف زدنهای ممتد دوستان وعلاقمندان مواجه شده  بود.

 سپس بشیر دژم از استاد محسورجمال تقاضا کردند که نخست ایشان با خانم خود  ومتعاقباً همه مهمانان برای صرف طعام شب در سالون دومی به میز بوفه شامل غذا های متنوع افغانی تشريف ببرند، حوالی ساعت نه ونیم تا ده نیم  وقفه صرف طعام شب بود که درین وقفه همه مهمانان  در حال غذا خورد ن مصروف مصافحه ها وعکاسی بین خود نیز  بودند وتا جایی که شنیده شد مهمانان از مزه، کیفیت وفراونی غذا های سالون پذیرایی (Le palais  ) نهایت مسرور بوده ورضاییت کامل  نشان دادند که جا دارد از آقای (نعیم جوانبخت ) ريیس اين هوتل به خاطر آماده گی لازم شان ابراز سپاس شود.

بعداز صرف طعام شب، سوما جان واصل نیز یک پارچه از اشعار زیبای خود را قرائت ودیکلمه کردند  که ازورای امواج نشراتی ما به نشر خواهد رسید.

 نخستین اوازخوانی که به روی استیژ ظاهر شد  احمد جاوید هنرمند مستعد وجوان وعضو اتحادیهء هنرمندان بود که با اجرای پارچه اول و دومش که یکی از ساخته های استاد مسحور جمال بود مورد استقبال بی نظیر قرار گرفت وهمه حاضران محفل با کف زدنهای ممتد وی را مورد تشویق ومحبت خویش قراردادند.

 از آن پس ،  بانو سوما واصل گرداننده برنامه، از محترم بصیر حیدر  کارگردان وسینما گر ویکی از موفق ترین چهره های سینمایی درطی چندین سال اخیر، دعو ت به عمل آورده تا  با ارایه طنز هایی که برای ا ین محفل تهیه وآماده ساخته بود به  ستیژ ظاهر شوند ، با نخستین تمثيل و مکالمه هايی که آنهارا به خوبی جابه جا  واجرا کرد، مهمانان وهنرمندان را به اوج خنده  وشادی وشعف برد و از هر دری سخنی گفت و پیوسته با کف زدنهای ممتد حاضران مواجه شد . بصیر حیدر طنز نویس ماهر وبرجسته و هنرمند سینما ابراز داشت که به خاطر همکاری با اتحادیهء هنرمندان و محبتی که به مسحورجمال ا ین هنرمند والا دارد از راه دور به محفل با دهها تن همراهان شان حضور به هم رسانیده  در بهبود این بخش  واجرای تیاتر کمیدی وتک نفری که یک بخشی مهمی از تیاتر محسوب میگردد شنوده گانش را سرور وشادی بخشيد وازنام وچهره محبوب خود  خاطرات فراموش ناشدنيی به جاگذاشت .

نوبت به بانوی نوجوان ومستعد  آرزوجان نیکبین و پدر گرامی اش  زبیر نیکبین رسید  . محترم نیک بین با ارايه یک مقدمه زیبا در باره آرزو جان هنرمند جوان و معرفی وی و  هنرش ، قدردانی از گرداننده گان محفل و ادای تبریک به استاد مسحور جمال ازین اقدام اتحادیهء هنرمندان با گرمی استقبال کرده به کنسرت خود آغاز کردند .  ایشان با اجرای آهنگهای زیبا و موزون مورد علاقه ای شنونده گان قرار گرفتند  در حالی که همه دوستان  می خواستند آنها بازهم بسرایند ولی نسبت کمبود وقت با اجرای سه پارچه زیبا استیژرا در اوج احساسات مردم ترک نمودند.

همچنان اجرای پارچه هایی  توسط گروه هنری بهار  با نوازنده گانی چون  عبدالله بهادر در قسمت نواختن جاز و جوان رشید بلال حیدر  در قسمت نواختن طبله با عمر رسولی همرایی کرده پارچه های خود را به حاضران محفل پیشکش کردند  گروه هنری بهار سال گذشته در یک فستیوال بین الملی در شهر دیسبورگ آلمان درخشش خوبی داشتند .

طارق رویا یکی دیگرازجوانانی بود که یکی از آهنگهای استاد مسحور جمال را به خوانش گرفت و مورد استقبال حضار واقع شد .

در بخشی ازاین محفل به تعداد بیست ویک جایزه  به برنده گان قرعه کشی  لاتری وانتخاب خوش چانس محفل توسط خود استاد مسحور جمال توزیع شد خوش چانس ترین شرکت کننده ای محفل بزرگ که تصادفاً وی هم یکی از هنرمندان محبوب وخوش صدای ما محترم  بهادر فضلی هستند  از کشور دنمارک درین جا حضورداشتند وبا بدست آوردن یک قاب  ساعت  دیواری که ( مزین به عکس استاد مسحورجمال و آرم اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان) به حیث خوش چانس ترین مهمان انتخاب و طور جایزه  لاتری  یک قاب ساعت  مذکور برایشان سپرده شد . برای تعداد  بیشتر از  بیست تن برنده گان ،یک، یک  حلقه آخرین سی دی از آواز های  بشیر دژم ، یک حقله فلم جدید افغانی بنام (احـساس)محصول فرید فیض فلم ، ویک قطعه عکس رنگه  با مقوای  پلاستیکی به حیث یادگار محفل ازدست استاد مسحورجمال به برنده گان تسلیم داده شد . ضمناً برای هریک از برنده گان زمینه مساعد شد تا  یک قطعه عکس یادگاری هم در روی ستیژ با استاد مسحور جمال داشته باشند که برای هریک شان خاطره جالبی خواهد بود.

چنانچه به تعقیب آن کیک سا لگرد تولد استاد مسحور جمال توسط  گارسون ها به پارچه های کوچکتری تقسیم شده برای فرد فرد مهمانان رسانیده شد که نوش جان کردند.

شکیب تمیم  نام هنرمند آوازخوان جدید درین محفل بود که از کشور انگلستان حضور بهم رسانیده بود و  با اجرای دوپارچه از آهنگهایشان  بخشی از محفل را سرگرم نگهداشتند .

آوزاخوانی که کنسرت را به پان رساند آقای  صابر شیر زوی بود که با اجرای دوپارچه شان یاد ی از گذشته ها نمودند و برای همکار قدیم شان در نخستین گروه آماتوران رادیو افغانستان وقت ( استاد مسحور جمال) و اتحادیه خود این آهنگها را بصورت لایف  به همکاری عبدالله بهادر پیشکش نمود.

در آخرین قسمت محفل از جانب خانواده استاد مسحور جمال یک دسته گل زیبای بهاری که از میان گلهای زیبای کشور شاهی هالند با سلیقه خاصی انتخاب وتهیه و آورده شده بود به نماینده گی از این اتحادیه برای بشیر دژم  مؤسس و سرپرست اتحاديه،  با ابراز تشکر ازین قدر دانی شان تقدیم وبا کف زدنهای ممتد حاضران محفل مواجه گردید .

بشیر دژم با ابراز سپاسگذاری از همیاری سایر اتحاديه ها ، شوراها و انجمنهای مشابه در اروپا وتک ، تک اشتراک  کننده  گانی که که از را ه های دور به این محفل تشریف آورده بودند و از خانواده استاد مسحورجمال و هنرمندان موسیقی که در بهتر ساختن وایجاد سرگرمی با هنر زیبای شان هر کدام سهمی شایسته وبایسته ای را اجرا کرده بودند تشکر ی کرده وبه مهما نان وعده سپرد که این سلسله در همنوایی با چنین  هنرپروران از طریق اتحادیهء هنرمندان موسیقی افغانستان ادامه خواهد داشت .

محفل حوالی ساعت دو  بجه وسی دقیقه  در اوج احساسات دعوت شده گان و مهمانان و مشترکین وعلاقمندان به پایان خود نزدیک شده و تا یکنیم ساعت دیگر مهمانان به ادامه عکس برداری های یادگاری با  استاد مسحور جمال و سایر هنرمندان  موسیقی  ادامه و  ختم اعلان شد.

ضميمه نمبر يک گزارش:

از آنجایی که سیستم پرداخت حق العضویت و یا جمع آوری اعانه ها ی هنری و یا جلب همکاری مالی  سایر نهاد های داخلی و خارجی در این اتحادیه هنوز وجود ندارد،  بشیر دژم سرپرست  اتحادیه به همت همه اشتراک کننده  گان وهمکاری اتحادیه های مهاجران مسوؤلیت  پرداخت کلیه مصارف مادی این محفل را قبلاً بدوش گرفته بودند که منابع اصلی   تمویل این محفل (اساساً همکاری مستقیم)  همهء اشتراک کننده گان بود.

جهت معلومات مزید به علاقمندان باید تذکرداده شود که درتدویر محفل استاد مسحور جمال این عزیزان  کمک های ذیل را دریغ نه وزیده اند که از فرد ،فرد شان اتحادیه ما سپاسگزاراست .  

 احمد جاوید هنرمند آوازخوان  سیستم سوند وتخنیک این سالون را به عهده گرفته بود و اسپانسور آن بخش گردیده که اتحادیه خویش را کمک کرد .

محترم  کریم تنویر  )مسوؤل بخش سینمایی افغانها درهالند ) و دوتن  همکاران  شان ( بکتاژ غوثی ) و (نور صدیق ) در امور فلم برداری وعکاسی این محفل با سه کمره کمکی بزرگی  برای تدویر این محفل نمودند.

 (فریدون ویدیو وفوتو استدیو )  به مدیریت محترم  فریدون فرید  که در شهر کسل آلمان موقعیت دارند فلم برداری با یک کمره پروفشتل و تهیه ای بیشتراز  چهارصد قطعه عکس دیجیتالی را به دوش گرفته بود، همچنان فرزان استدیو وعده تهیه یک برنامه وکار مونتاژ بعدی فلم های برداشته شده خویشرا بدوش گرفته است.

 محترم بصیر حیدر با دعوت و جلب همکاری (تنویرفلم )  تهیه نهایی ومونتاژ وادیت برنامه مذکور را به عهده دارند که اصل کنده فلم های برداشته شده را به کشور انگلستان باخودمنتقل ساختند تا که ازین  محفل برنامه نشراتی را به مساعدت استدیوی مونتاژ شان تهیه و  از طریق امواج یکی از تلویزیونهای جهانی توفیق نشر یابد، که جادارد ازاین حمایت مالی بزرگ وی  قدردانی نمايم.  

گروه هنری بهار (عبدالله بهادر و رسولی ) پرداخت کلیه مصارف انتقال و برگشت وسایل موسیقی را از شهر اوپرتال و دیسبورگ تا اسن وبرگشت آنهارا تامین نمودند. که اتحادیه خود را اسپانسرشدند .جادارد ازاین کمک شان نیز تشکری شود.  

محترم زلمی رزمی ریس شورای مهاجران افغان درآلمان به تعداد 50 حلقه د ی وی دی فلم جدید افغانی را بنام  (احـساس)محصول فرید فیض فلم طور تحفه به اتحادیه هنرمندان اهدا کردند نیز سپاسگزاری نمايم.

اتحادیه انجمن های افغانها درهالند نیز برعلاوه ای سایر آماده گی های لازمه برای تدویر این بزرگداشت ، به تعداد سی قطعه عکسهای بزرگ رنگی استادرا چاپ و به اتحادیه هنرمندان اهدا نمودند.

قابل نذکردانسته می شود که باوجود ازدیاد کمیت مهمانان  که بیشتر از حد قرارداد ما با سالون پذیرایی بود درتامین وتهیه غذای شب وافزايش گارسونهای مورد نیاز سالون دومی ، محترم نعیم جوانبخت   اتحادیه هنرمندان موسیقی را از پرداخت وجوه اضافی معاف وآن بخش را خود شان اسپانسور شدند جادارد ازین لطف ومحبت ريیس کمپنی ( لی په لی) دراسن باردیگر امتنان نمايم.

 بشیر دژم سرپرست اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان ضمن یک تماس تیلفونی به گزارشگر این اتحادیه گفت که:

هرگاه مصارف مجموعی این بزرگداشت را بالغ بر (11338)یوروتخمین نمايم،بايست ياد آور شد  که بیشتر از (69 درصد ) آنرا سپانسوران محفل به عهده گرفتند ومتباقی حدود(31 درصد )آن ازمدرک سهم  مستقيم هرمهمان این بزرگداشت و فروش لاتری بدست آمد که عواید مذکور نیز کلاً در راه تدویر این محفل به مصرف رسیده است، اسناد ومدارک مالی آن در آرشیف مالی اتحادیه حفظ و از نظر اعضای اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان گذشتانده شده است  . 

از دژم پرسیده شد آیا  دراين راستا؛ تدویر برنامه های بعدی را نیز مد نظردارند ؟

وی توضیح نمود که بلی،  این پروسه به شکل دوامدار ومتنا سب به حالات  موجود وجلب همکاری سپانسوران برای آنعده هنرمندانی مدنظر گرفته خواهد شد که سایر منابع داخلی و خارجی به آنها کمتر توجه داشته اند ویا بنا بر عواملی  آنها نمی خواهند با هنرشان تجارت نمايند، نیز یادی خواهیم کرد .  چون تدویر این برنامه ها جز مرام وبرنامه کاری  اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان در بیرون مرز می باشد .
ضميمه های ديگر گزارش به ترتيب به نشر می رسد.

 نويسنده: گزارشگر اتحادیهء هنرمندان موسيقی

ویراستار: ص.وفا    

smsaruae
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

دسته‌ها